Dokumenty

OBSAH:

    1. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

    2. Ubytovací řád Tábora J. A. Komenského
    ——————————————————————–

 

 

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

Tábor poskytuje ubytovací, stravovací a další služby dle dohody pro skupiny a jednotlivce podle svého statutu.

Přihlašování

Zájemce o nabízené služby projedná své požadavky, osobně, písemně nebo telefonicky v Táboře JAK. V případě, že je možné požadavku vyhovět, Tábor potvrdí písemné objednávky se závaznými podmínkami. V opačném případě bude zákazník informován o zamítnutí požadavku nebo mu bude nabídnut jiný volný termín.

Ceny a způsob úhrady

Cena je uvedena na přihlášce nebo objednávce a je splatná předem. V případě, že platba nebude provedena v termínu splatnosti, považuje se objednávka za zrušenou a objednaná místa mohou být nabídnuta dalším zájemcům. Způsob úhrady ceny za pobyt záleží na dohodě (převodem z účtu, pokladní složenkou v hotovosti). Výše ceny je stanovena dle objednávky/přihlášky a rozsahu objednaných služeb. Tábor nabízí ceny ve formě denních balíčků, které vyjadřují cenu za ubytování, stravování v rozsahu plné penze, resp. polopenze a využívání zázemí areálu. Takto zvolenou cenu denního balíčku nelze v průběhu pobytu měnit, tedy ani vracet peníze za dílčí nečerpání služeb, které jsou v balíčku souhrnně obsaženy. V případě, že zákazník předem projedná požadavek, že nemá zájem o cenu ve formě denního balíčku, ale požaduje služby jednotlivě, budou mu tyto nabídnuty podle platného ceníku dílčích služeb. Pokud zákazník nevyužije služeb, které byly objednány, nemá nárok na snížení ceny nebo náhradní plnění. V případě včasného oznámení (minimálně 24 hodiny předem v kanceláři správce) lze připravit za nečerpanou stravu studený balíček.

Zrušení objednávky/přihlášky ze strany klienta

Klient má právo zrušit objednávku/přihlášku kdykoli před nastoupením na pobyt. Zrušení musí být provedeno písemně. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum na poštovním razítku, faxu nebo datum doručení. Sankce za zrušení v závislosti na termínu zrušení jsou následující:

zrušení do 60 dnů před nástupem na pobyt 100,-Kč
od 59 do 45 dnů 150,-Kč
od 44 do 30 dnů 200,-Kč
od 29 do 15 dnů 25% zaplacené zálohy
od 14 do 7 dnů 50% zaplacené zálohy
od 6 dnů a při nenastoupení 100% zaplacené zálohy

Sankce se počítají z ceny za osobu a pobyt

Klient má možnost vyslat náhradníka. V tomto případě se storno neúčtuje.

Pokud dojde ke zrušení objednávky z mimořádných důvodů v termínu od 29 dnů a tyto budou doloženy, lze prominout sankce ve výši 25%, 50% a 100% a účtovat pouze jednorázový poplatek ve výši 200,- Kč.

Sankce za zrušení je Tábor JAK povinen zohlednit při vracení záloh.

Reklamace

Reklamace je nutné uplatnit v Táboře JAK nebo u předsedy kuratoria a to do ukončení pobytu. Kniha připomínek a návrhů je k dispozici u správce Tábora.

Zrušení pobytu

Kompetenci k uzavření Tábora, zrušení nebo přerušení pobytu mají tyto strany:

 1. Zástupce státní správy – v tomto případě klienti mají nárok na vrácení nečerpané zálohy
 2. Vedení Tábora (správce Tábora s předsedou kuratoria, resp. členem kuratoria- v tomto případě klienti mají nárok na vrácení nečerpané zálohy
 3. Objednatel/klient – v tomto případě zrušení podléhá sankcím uvedeným v bodě "Zrušení objednávky/přihlášky ze strany klienta"

O zrušení, uzavření nebo přerušení musí být proveden zápis, resp. písemné oznámení, ve kterém budou zřejmé důvody rušení.

Ostatní

Klient je povinen respektovat čas nástupu a odjezdu, resp. ukončení pobytu. Při opožděném nástupu nebo předčasném odjezdu nevzniká nárok na vracení nečerpané částky. Tábor neručí za škody vzniklé svévolným jednáním nebo nerespektováním řádů Tábora JAK nebo pokynů vedoucích.

Hosté se účastní pobytu na vlastní nebezpečí.

Cena nezahrnuje pojištění

Platnost

Tyto podmínky platí od 31.1.2006

Předseda kuratoria
Nezvalova 529
500 02 Hradec Králové
tel.: 495 512 512

Správce Tábora J.A.Komenského
Běleč nad Orlicí
503 46 Třebechovice pod Orebem
tel.: 495 593 069

 

Ubytovací řád Tábora J. A. Komenského

Ustanovení tohoto řádu závazná pro všechny hosty pobývající v objektech a areálu střediska.

Všichni účastníci pobytů a rekreací jsou povinni se po nástupu na pobyt hlásit u správce střediska, resp. u vedoucího pobytu.

Přístup motorovými vozidly do areálu je možný pro hosty a pro nutnou přepravu zavazadel. Po dobu pobytu parkují auta na vyhrazené ploše.

Ve všech objektech je zakázáno kouřit nebo rozdělávat oheň. Rozdělávání ohně je možné pouze na místě tomu určeném /ohniště, krb/. Při zacházení s ohněm a hořlavými látkami jsou hosté povinni dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k blízkosti lesa a dřevěnému provedení většiny staveb.

Hosté si během pobytu udržují pořádek v chatkách a na pokojích sami.

Na odpadky jsou určeny koše a popelnice. Pokud je to z provozních důvodů možné, prosíme o třídění odpadu. V prostoru popelnic je kontejner na sklo, plasty, nádoba na baterie a hliníkové obaly.

Vybavení pokojů a společných prostor, včetně lůžkovin, je zakázáno vynášet a přemísťovat, zákaz vynášení se vztahuje i na nádobí používané v jídelně.

Se všemi prostředky, včetně energií, používanými v rámci pobytu zacházejte šetrně a chraňte je před poškozením. Šetrné chování předpokládáme i ve vztahu hostů k přírodě.

V chatkách a na pokojích nelze používat el. spotřebiče za účelem vaření nebo vytápění. Výkon ostatních spotřebičů nesmí přesáhnout 1 kW. V případě vytápěných prostor prosíme o krátkodobé a intenzivní větrání nebo vypnutí zdroje topení (platí pro hlavní budovu a chatky Malého tábora).

Noční klid v celém areálu je od 22.00 do 6.00

Stanovené časy společného stravování musí být dodrženy.

Hosté nemají povolen přístup do provozních prostor.

Při ztrátě klíče od chatky (pokoje) je účtována cena zámkové vložky ve výši 150,- Kč.

Poruchy a závady prosíme ohlaste správci nebo jeho zástupci.

Hasící prostředky není povoleno používat k jiným účelům ani s nimi neoprávněně manipulovat.

V hygienických zařízeních není dovoleno mýt jízdní kola.

Hygienická zařízení jsou určena pro ubytované hosty.

Tento řád platí od 1.6.2004

Ing. T. Matuška
Správce

 • A K T U A L I T Y

 • Volné kapacity tábora

 • Možnost finanční podpory tábora

  V letošním roce v rámci bezbariérových úprav v táboře přijímáme dary na vybudování nájezdů do umýváren. Dary můžete zaslat na bankovní účet 39531511/0100 (v.s.55305) nebo předat v hotovosti proti potvrzení správci tábora.
  - - -
  VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME.